شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
English
فارسی

هیئت مدیره

خانه » هیئت مدیره

سید سعید آقای راد ( Directing Manager )

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ایمیل : s.saeed.aghaeirad@gmail.com

09121496756

شراره اخلاقی

عضو هیئت مدیره

محمود بابایی

رئیس هیئت مدیره

روشن شیمی 1395 ©