شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
English
فارسی

روغن دنده

خانه » محصولات » روغن دنده
توضیحات

75W
گرید روش آزمون گرانروی در40 گرانروی در100 شاخص گرانروی دانسیته نقطه اشتعال نقطه ریزش TIMKEN
SAE    API   ASTM D-445 ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 °c
  واحد CSt CSt   KG/M³ °c °c 1b
75w   GL4   28 4.95 100 880 180 -40 60


90
گرید روش آزمون گرانروی در40 گرانروی در100 شاخص گرانروی دانسیته نقطه اشتعال نقطه ریزش TIMKEN
SAE    API   ASTM D-445 ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 °c
  واحد CSt CSt   KG/M³ °c °c 1b
90w   GL4   208 17 85 894 210 -12 60


140
گرید روش آزمون گرانروی در40 گرانروی در100 شاخص گرانروی دانسیته نقطه اشتعال نقطه ریزش TIMKEN
SAE    API   ASTM D-445 ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 °c
  واحد CSt CSt   KG/M³ °c °c 1b
140w   GL4   433 27 85 900 210 -9 60


85W90
گرید روش آزمون گرانروی در40 گرانروی در100 شاخص گرانروی دانسیته نقطه اشتعال نقطه ریزش TIMKEN
SAE    API   ASTM D-445 ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 °c
  واحد CSt CSt   KG/M³ °c °c 1b
85w90   GL4   208 17 85 890 210 -18 60


85W140
گرید روش آزمون گرانروی در40 گرانروی در100 شاخص گرانروی دانسیته نقطه اشتعال نقطه ریزش TIMKEN
SAE    API   ASTM D-445 ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 °c
  واحد CSt CSt   KG/M³ °c °c 1b
85w140   GL4   433 27 85 890 220 -15 60


75W90
گرید روش آزمون گرانروی در40 گرانروی در100 شاخص گرانروی دانسیته نقطه اشتعال نقطه ریزش TIMKEN
SAE    API   ASTM D-445 ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 °c
  واحد CSt CSt   KG/M³ °c °c 1b
75w90   GL4   98 15.7 170 878 180 -33 60محصولات مشابه

روشن شیمی 1395 ©