پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲
English
فارسی

روغن موتور

خانه » محصولات » روغن موتور
توضیحات

SC-CC30
گرید روش آزمون گرانروی در40 گرانروی در100 شاخص گرانروی دانسیته نقطه اشتعال نقطه ریزش قلیایت TBN
SAE    API   ASTM D-445 ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-2896
W30   SC/CC   122 12 85 893 220 -15 4


SC-CC40
گرید روش آزمون گرانروی در40 گرانروی در100 شاخص گرانروی دانسیته نقطه اشتعال نقطه ریزش قلیایت TBN
SAE    API   ASTM D-445 ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-2896
W40   SC/CC   136 16.2 132 894 220 -15 4


SC-CC50
گرید روش آزمون گرانروی در40 گرانروی در100 شاخص گرانروی دانسیته نقطه اشتعال نقطه ریزش قلیایت TBN
SAE    API   ASTM D-445 ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-2896
W50   SC/CC   187 21.4 137 895 220 -15 4


SF-CC20W50
گرید روش آزمون گرانروی در40 گرانروی در100 شاخص گرانروی دانسیته نقطه اشتعال نقطه ریزش قلیایت TBN
SAE    API   ASTM D-445 ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-2896
20W50   SF/CC   182 21 134 890 220 -24 4


SF-CC
گرید روش آزمون گرانروی در40 گرانروی در100 شاخص گرانروی دانسیته نقطه اشتعال نقطه ریزش قلیایت TBN
SAE    API   ASTM D-445 ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-2896
W40   SF/CC   140 16 130 885 220 -24 4


SG-CD
گرید روش آزمون گرانروی در40 گرانروی در100 شاخص گرانروی دانسیته نقطه اشتعال نقطه ریزش قلیایت TBN
SAE    API   ASTM D-445 ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-2896
20W50   SG/CD   167 18.5 125 898 228 -24 8


SJ-CF
گرید روش آزمون گرانروی در40 گرانروی در100 شاخص گرانروی دانسیته نقطه اشتعال نقطه ریزش قلیایت TBN
SAE    API   ASTM D-445 ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-2896
20W50   SJ/CF   149 19 144 898 230 -24 8


SLCF10W40
گرید روش آزمون گرانروی در40 گرانروی در100 شاخص گرانروی دانسیته نقطه اشتعال نقطه ریزش قلیایت TBN
SAE    API   ASTM D-445 ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-2896
10W40   SL/CF   103 15.8 164 875 220 -33 8


SLCF10W40
گرید روش آزمون گرانروی در40 گرانروی در100 شاخص گرانروی دانسیته نقطه اشتعال نقطه ریزش قلیایت TBN
SAE    API   ASTM D-445 ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-2896
20W50   SL/CF   168 18.5 123 890 220 -27 8


SL-CF20W50
گرید روش آزمون گرانروی در40 گرانروی در100 شاخص گرانروی دانسیته نقطه اشتعال نقطه ریزش قلیایت TBN
SAE    API   ASTM D-445 ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-2896
20W50   SL/CF   168 18.5 123 890 220 -27 8محصولات مشابه

روشن شیمی 1395 ©